♥ Momenteel 19 365 wijnen alleen voor jou! ♥
Persoonlijk advies!
Veilige verpakking!
Betrouwbare verzending!

Herroepingsrecht

Annuleringsbeleid & annuleringsformulier

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

In afwijking hiervan bedraagt de herroepingstermijn bij een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen over een bepaalde periode veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (VINELLO retail GmbH, Bärensteiner Str. 30, 01277 Dresden, Duitsland, Tel.: 035146925655, e-mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen worden geschat op maximaal ongeveer 80 euro per stuk voor goederen die door hun aard niet normaal per post aan ons kunnen worden teruggezonden (verzendgoederen).

U zult alleen de waardevermindering van de goederen moeten betalen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en leveringsadres zich ten tijde van de sluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruik eventueel een beschermende buitenverpakking. Als u niet meer over de originele verpakking beschikt, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Stuur de goederen niet vrachtvrij naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Indien u het contract wilt annuleren, dient u dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar

VINELLO retail GmbH
Bärensteiner Str. 30
01277 Dresden
Duitsland
E-mail: [email protected]

Ik (*) herroep hierbij de door mij (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

NACH OBEN NACH OBEN
NACH OBEN